CVBA VOLKSWONINGBOUW
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ

| Wilselsesteenweg 23 | 3020 Herent | tel. 016/22.97.26 | fax 016/20.71.47 |

              
     AANVRAAGPAKKET  |  WACHTLIJST  |  DIPLOMA AANVRAGEN  |  E-MAIL ONS  |  PROJECTEN
 
 


Algemeen

[Welkom]

[Geschiedenis]

[Raad van bestuur]

[Personeel]
[Contacteer Ons]

[Disclaimer]
 

Onderhoud

[Herstellingen]


Huren

[Voorwaarden]

[Huurwoningen]

[Wachtlijsten]


 

   


 
Ingevolge de actualisatie die wij in 2013 doorgevoerd hebben, wordt U in tegenstelling tot vorige actualisaties geen volgnummer per wijk meer toegekend.

Dit is het gevolg van een serieuze bijwerking van ons kandidaten-programma waarbij het systeem dagelijks wordt aangepast inzake de prioriteiten.
Dit wil zeggen dat het systeem de volgorde van de voorkeurslijsten bepaalt en het volgnummer dus dagelijks wordt aangepast.
Indien wij U een volgnummer meedelen, geeft U dit een verkeerd beeld van de wachttijd.

De wachttijd wordt momenteel geschat op gemiddeld 4 ą 5 jaar voor mensen die wonen binnen het werkgebied van onze maatschappij.

De volgnummers worden bepaald aan de hand van volgende prioriteiten :

1) Art.19,1° - die minstens 55 jaar oud is (wij hebben in ons patrimonium maar 1 woning die voor deze prioriteit in aanmer- king komt : Wijveld 2 - 3018 Wijgmaal);

2) Art.19 2° - die gehandicapt is (of een van zijn gezinsleden), uitsluitend als voor die woning specifiek op deze kenmerken gerichte investeringen zijn gedaan. Er moet met andere woorden een duidelijk verband kunnen aangetoond worden tussen de handi- cap en de aanpassingen in de woning. Een attest van ernstige handicap is hiervoor niet nodig, wel een attest van een bevoegd persoon of instelling die de handicap duidt en waarmee de link kan gelegd worden met de aanpassingen in de woning;

3) die benadeeld is door de toewijzing van een andere woning of die onterecht geweigerd is;

4) die herhuisvest moet worden op basis van artikel 18$2, tweede lid, artikel 26, artikel 60$3 of artikel 90$1, vierde lid van de Vlaamse Wooncode

5) die een woning bewoont die niet voldoet aan de rationele bezet- tingsnorm;

6) van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden;

7) die woont in een onroerend goed, dat in een proces-verbaal werd vastgesteld als niet hoofdzakelijk bestemd voor wonen;

8) die woont in een woning die onbewoonbaar werd verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, en waarvan de ontruiming noodzakelijk was (een woning kan slechts eenmaal aanleiding geven tot deze voorrang, de kandidaat- huurder moet de woning ten minste 6 maanden bewoond hebben en de kandidaat-huurder dient zich maximaal twee maanden na datum van de vaststelling in een proces-verbaal laten inschrijven in het register van de kandidaat-huurders);

9) die woont in een woning die overeenkomstig artikel 15 VWC onderzocht werd in het kader van de advisering door de gewestelijk ambtenaar en daarna ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard, of onderzocht door de wooninspecteur, voor zover de woning minstens drie gebreken van categorie III in verband met stabiliteit en vocht of minstens twee gebreken van categorie III in verband met stabiliteit en vocht en een gebrek van categorie IV heeft volgens het technisch verslag;

10) die woont in een woning op de datum waarop die het voorwerp is van een onteigeningsbesluit;

11) die een ontvoogde minderjarige persoon is of een persoon die zelfstandig woont of gaat wonen in het kader van de bijzondere jeugdbijstand met begeleiding door een erkende dienst;

12) Binding gemeente/stad - in de laatste 6 jaar 3 jaar wonen in de gemeente/stad

13) 10 jaar onafgebroken gewoond hebben in Haacht / Boutersem.

Mogen wij er nogmaals op aandringen dat iedere wijziging in gezinstoestand, financiėle toestand of adreswijziging steeds aan onze maatschappij moet worden meegedeeld, zoniet kan dit schrapping tot gevolg hebben.

De kandidaat-huurder kan de voorkeuren op ieder moment wijzigen zonder dat dit een invloed heeft op zijn inschrijvingsnummer en de inschrijvingsdatum als hij hiervoor gegronde redenen heeft die nog niet konden worden gemeld bij de inschrijving of bij de laatste actualisering nl :

1.) een wijziging in de gezinssamenstelling, die tot gevolg heeft dat de kandidaat-huurder een ander type woning nodig heeft.

2.) een wijziging van de situatie die een invloed heeft op de

prioriteiten. Hopend U naar wens te hebben ingelicht, verblijven wij inmiddels

met de meeste hoogachting,


 
 

 
 

 <<< TERUG <<< 

 

 

 

            ©   CVBA Volkswoningbouw | 2010 - Disclaimer